loga ue, pokl, ii

Program stażowy - poprzednie edycje

Link do aktualnej edycji programu stażowego.

Edycja 2012 (archiwum)

Zasady

Regulaminu konkursu: regulamin.pdf
Wzór umowy stażowej: umowa.pdf
Wzór karty czasu pracy: StazeUWrKartaCzasuPracy.doc
Rachunek: Rachunek

Szczegóły programu w skrócie:

Terminy:

Do udziału w konkursie uprawniony jest każdy uczestnik projektu, który jednocześnie:

Ponadto zgodnie z zapisami umowy stażowej konieczne jest zadeklarowanie przez stażystę, że:

Osoba, która ukończyła studia I stopnia zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym te studia ukończyła.

W razie pytań proszę o kontakt: staze@cs.uni.wroc.pl

Podpisywanie umów.

Od poniedziałku 23 czerwca studenci, którym przydzielono miejsca powinni zgłoszać się po odbiór umowy. Proszę przynieść ze sobą wypełniony formularz: doc, pdf. Ze względu na urlop pracownika sekretariatu proszę o przyjście w wyznaczonych godzinach.

Z umową należy udać się do pracodawcy (prosimy o wcześniejsze umówienie się z pracodawcą), uzgodnić wszystkie potrzebne szczegóły (w tym termin odbywania stażu, kwestię ew. zwolnienia z ubezpieczenia OC itp.) i zwrócić umowę do nas w celu podpisania przez osoby reprezentujące UWr.

Rozstrzygnięcie konkursu

Odpowiednia informacja została przesłana uczestnikom konkursu.

Liczba miejsc stażowych została zwiększona do 23.

Etap III (do 19 czerwca)

Pracodawcy otrzymali dokumenty przygotowane przez kandydatów, osobno dla każdej złożonej oferty stażowej.

Teraz, na podstawie tych dokumentów oraz, być może, dodatkowych czynności wg swojego uznania (np. rozmowa kwalifikacyjna) pracodawca powinien zdecydować dla każdej oferty czy ma ona pozostać dostępna dla poszczególnych kandydatów.

Jeśli pracodawca zdecyduje, że dana oferta dla danego studenta nie bedzie dostępna to ta oferta nie będzie mogła być przydzielona temu studentowi w Etapie IV. Z kolei, jeśli pracodawca uzna ofertę za dostępną dla danego studenta to może ona zostać mu przydzielona w Etapie IV.

Zwracamy uwagę, że większość kandydatów umieściła na swojej liście preferencji wiele ofert.

Decyzje pracodawców powinny zostać wysłane na adres staze@cs.uni.wroc.pl do wtorku 19 czerwca 2012 (24.00). Przykładowy list:

Oferta nr 1 jest dostępna dla
Imię Nazwisko
Imię Nazwisko
...

Oferta nr 2 jest dostępna dla
Imię Nazwisko
Imię Nazwisko
... 

...

Etap II (do 8 czerwca)

W czasie pierwszego etapu otrzymaliśmy od pracodawców oferty dla 49 stażystów.

Oferty stanowisk stażowych oraz ranking kandydatów są prezentowane w następującym kursie (dostęp dla uprawnionych studentów, po zalogowaniu).

Powyższy kurs umożliwia także układanie list preferencji oraz przesłanie zestawów do przekazania pracodawcom.

Etap I

Aby zgłosić ofertę stażową należy wypełnić następujący formularz: doc, pdf i w terminie do 4 czerwca 2012 wysłać skan podpisanej wersji na adres: staze@cs.uni.wroc.pl lub złożyć w Sekretariacie II UWr.

W konkursie istnieje możliwość zgłoszenia wspólnej oferty pracodawcy wraz z kandydatem. W takim przypadku należy zaznaczyć odpowiednie pole na formularzu pracodawcy, natomiast kandydat powinien dostarczyć do 4 czerwca formularz zgłoszenia kandydata. Oferty wspólne nie są dostępne dla innych studentów.

Zgłoszenia studentów (inne niż wspólne z pracodawcą) będą zbierane po rozpoczęciu Etapu II.

Konkurs na staże został ogłoszony: ogloszenie.

FAQ

Ile dni roboczych ma trwać taki staż oraz czy wymiar stażu musi wynosić dokładnie 120 godzin?

Staż powinien trwać dokładnie 120 godzin w czasie i terminach zgodnie ustalonych przez Pracodawcę i Stażystę. W przypadku braku takiej zgody czas i terminy wyznacza Pracodawca. W szczególności np. nic nie stoi na przeszkodzie aby staż odbył się w czasie 15 kolejnych 8-godzinnych dni roboczych. Staże muszą zakończyć się najpóźniej do 31 października 2012.